Handelsbetingelser

Betaling
JobHub modtager betaling med VISA-Dankort, VISA, VISA Electron og Mastercard.
Betaling trækkes på din konto inden for 24 timer efter køb.

Alle beløb er i DKK. Danske kroner og er inklusive moms.

JobHub bruger en godkendt betalingsserver, der krypterer alle dine kortoplysninger med TLS (Transport Layer Security) protokol. Det betyder, at man ikke kan aflæse dine informationer.

Du modtager altid en bekræftelse via mail på dit køb.

Levering
Du kan opsætte og købe kampagner via JobHub på alle tidspunkter og kampagne vil normalvis være aktiv inden for to timer (afhængig af dine valg for kampagneperiode).

Du kan komme i kontakt med JobHub mandag til torsdag mellem klokken 8.00 og 20.00, samt fredag mellem klokken 8.00 og 16.00.

Ansvarsbegrænsning
JobHub kan ikke under nogen omstændigheder uanset årsagen ifalde en samlet erstatning og/eller blive afkrævet forholdsmæssigt afslag, der overstiger Kundens samlede betaling i henhold til den ordre, nævnte krav vedrører. Dette maksimum gælder som et samlet akkumuleret maksimum for samtlige forhold vedrørende en ordre, der måtte berettige Kunden til erstatning og/eller forholdsmæssigt afslag, uanset om krav herpå måtte skyldes simpel eller grov uagtsomhed fra JobHubs side.

Under ingen omstændigheder kan JobHub ifalde ansvar for indirekte tab eller skade, driftstab, tab af fortjeneste, erstatningskrav fra tredje mand som kunden har entreret med eller har forpligtelser overfor, uanset om dette skyldes grov eller simpel uagtsomhed.

JobHubs produkter indeholder software, der ikke er udviklet af Jobhub, og ikke er undergivet Jobhubs kontrol.

Jobhub er ansvarlig for produktansvar i henhold til den til enhver tid gældende ufravigelige lovgivning herom.

Herudover påtager Jobhub sig intet produktansvar.

Alle eventuelle krav, erstatningskrav/krav på forholdsmæssigt ansvar, herunder krav på produktansvar, skal Kunden gøre gældende inden 6 måneder efter det tidspunkt, hvor de omstændigheder, der gav anledning til kravet, kom eller burde være kommet til Kundens kundskab, idet kravet herefter fortabes.

Reklamationsret
Hvis du opdager en fejl eller mangel, som du ønsker at påberåbe dig, skal den straks meddeles skriftligt til JobHub. Hvis en fejl eller mangel, som du opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til JobHub, kan den ikke senere gøres gældende.

Vores reklamationsret gælder kun for fejl i materiale og/eller eksekvering der ikke efterlever bestilling. Da der i de fleste mediepakker købes antal visninger, kan dette være forbundet med en vis usikkerhed.
JobHub vil som udgangspunkt altid forsøge at levere flere visninger end det købte antal, men kunde må acceptere at der i visse tilfælde leveres færre visninger end det købte.
Eventuel reklamation gælder ikke, hvis antal visninger er mere end 80% af købte antal visninger.

Reklamation gælder ikke fejl begået ved bestilling af ydelsen.

Refusion
Hvis der er aftalt refusion, så bedes I sende jeres bankoplysninger, så vi kan overføre det aftalte beløb.

Force majeure 
Ingen af parterne ifalder ansvar over for den anden part for forhold, der er resultatet af omstændigheder, som den pågældende part ikke er herre over, og som ikke burde være taget i betragtning, da den berørte ordre blev indgået.

Behandling af personhenførbare oplysninger

Behandling
JobHub behandler personoplysninger under behørig iagttagelse af databeskyttelsesforordningen og -loven. Oplysninger om Kundens navn, adresse, e-mail, telefonnummer, mv. benyttes alene i forbindelse med Kundens bestilling, redigering og kommunikation.

Den registreredes rettigheder
JobHub efterlever den registreredes rettigheder (bl.a. ret til indsigt, berigtigelse, sletning, begrænsning af behandling, indsigelse, dataportabilitet, klage og ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering).

 Opbevaring og videregivelse
JobHub opbevarer oplysningerne så længe, det er nødvendigt for det formål, hvortil oplysningerne behandles. Virksomheden hverken videregiver, sælger eller på anden måde overdrager oplysninger til tredjemand, medmindre Kunden har givet accept til dette.

Kontakt
Ønsker Kunden oplysninger om, hvilke data der bliver behandlet, at få data slettet eller korrigeret, kan Kunden kontakte ejer Morten Mazanti hos JobHub på morten@jobhub.dk.

Ændringer
Jobhub kan når som helst ensidigt ændre handelsbetingelserne uden varsel.  

Immaterielle rettigheder
Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder, der opstår i forbindelse med JobHubs udførelse af serviceydelser, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører JobHub.

……….

Tvister
Enhver tvist mellem parterne skal søges løst i mindelighed. Kan en mindelig løsning ikke opnås, skal tvisten afgøres efter dansk ret, herunder retsplejelovens regler og med Retten i Hillerød som første instans.